About us

Fredmans Ur Integritetspolicy

Gäller fr.o.m. 2018-05-25

 

På Fredmans Ur värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Fredmans Ur används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Fredmans Ur sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU/EES som gäller från 25:e maj 2018.

Källor för hämtning av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

-        Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

-        Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut som vi får tillgång till från betalmedelsaktörer (Ecster, Payson, PayPal).

 

Delning av information om våra kunder

När det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss, såsom leverantörer av tjänster för transporter, betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer), marknadsföring (print och distribution, sociala medier), IT-tjänster och försäkringsbolag. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga för sitt företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi lämnar kunders personuppgifter och delar dem med personuppgiftsbiträden endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi kan dela personuppgifter även med företag som är självständiga personuppgiftsansvariga såsom statliga myndigheter (polisen, skatteverket mm) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Kategorier av personuppgifter vi behandlar, deras ändamål, laglig grund och lagringsperiod

Ändamål

Behandlingar vi utför

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringsperiod

För att kunna hantera beställning / köp

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation. Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar som genomförs av Ecster, Payson, PayPal). Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, e-post och telefonnummer, betalningshistorik, betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation inkl. datum. Information om köpt vara (i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer). Användaruppgifter för Mitt konto (endast registrerade medlemmar).

Fullgörande av köpeavtalet. Insamling av information av kunders personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om kunder lämnar inte dessa uppgifter, kan vi inte fulgöra våra åtaganden och måste neka köpet.

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kunna hantera
reparationer av klockor och serviceärenden gällande klockor

Mottagande av klockor för reparation, hantering och genomföring av reparation. Kommunikation kring reparation, utskick när reparationen är genomförd.

Namn, kontaktuppgifter (e-post och
telefonnummer). Information kring serviceärende och situation när ev. skada på en klocka har uppstått. Information kring reparerad vara - i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer, datum för tidigare reparationer.
Ev. anteckningar kund själv väljer
att lämna.

Fullgörande av tjänsteavtalet. Insamling av information av kunders personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om kunder lämnar inte dessa uppgifter, kan vi inte fulgöra våra åtaganden och måste neka tjänsten.

Till dess att tjänsten har slutförts och för en tid om 36 månader efter med ändamål att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kunna hantera
kundserviceärenden och kundförfrågningar

Kommunikation och besvarande av
eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Identifiering.
Utredning av eventuella klagomål-
och supportärenden (inklusive
teknisk support).

Namn, kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer).
Korrespondens med kund.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
eventuellt fel/klagomål, alternativt information om produkt/tjänst kund är intresserad av.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och kundens berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

För att kunna admini-
strera medlem-
skap i klubben Fredmans Club och hantera
dina förmåner och
erbjudanden.

Skapandet av inloggningsfunktion på webbsida www.fredmansur.se.
Säkerställande av identitet och
ålder.
Upprätthållandet av korrekta och
uppdaterade uppgifter.
Möjligheten för kund att följa köp-
och betalningshistorik. Skapandet av personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och inbjudningar till event. Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet.

Namn, personnummer, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter (såsom adress, e-post och telefonnummer), köphistorik, betalningshistorik, betalningsinformation, information om köpt vara - i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer.
Användarnamn och lösenord.
Inställningar avseende kunderns profil och personliga val.

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlem-skap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Till dess att medlemskapet avslutas som sker manuellt.

För att kunna leverera
en personligt
anpassad upplevelse
av våra tjänster.

Skapandet av ett persoligt anpassat innehåll för kunder, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer,
presentation av specifika
förmåner och erbjudanden och andra
liknande åtgärder som innebär en
förenkling för kunder.
Förenkling av användning av våra
tjänster för kunder.
Personlig kommunikation baserad på
kunders medlemsbeteende.
Analyser av de uppgifter vi samlar in
för ändamålet.

Namn, användarnamn, ålder, kön, bostadsort, medlemsnivå, köphistorik, köp- och användargenererade
data (t.ex. klick- och besöks-
historik, angivna kundval avseende
kommunikationskanaler.

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlem-skap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Till dess att medlemskapet avslutas som sker manuellt.

För att kunna fullgöra
företagets rättsliga
förpliktelser.

Nödvändig hantering för uppfyllande
av företagets rättsliga förpliktelser
enligt lagkrav, domslut eller myndig-
hetsbeslut (t.ex. bokföringslagen,
penningtvättslagen).

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsformation, korrespondens med kund, uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
Användaruppgifter för Mitt konto (endast registrerade köpare). Information om köpt vara - i fallet med klockor - deras referensnummer och unika serienummer med syfte att kunna spåra uppgifter om klockor för eventuella förfrågningar i fallet om klockor stjäls eller skadas.

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka köpet.

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter. I fallet med köp av klockor - data om köpet är tllgänglig för en tid av 10 år därefter.

För att kunna för-
hindra missbruk av
en tjänst eller för att
förhindra, förebygga
och utreda brott mot
företaget.

Förhindrande och utredning av
eventuella bedrägerier eller andra
lagöverträdelser (t.ex. incidentrap-
portering i butik).
Förhindrande av skräppostutskick,
phishing, trakasserier, försök till
olovlig inloggning på användarkon-
ton eller andra åtgärder som är
förbjudna enligt lag eller våra köp-,
medlems- eller tjänstevillkor.
Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Personnummer, köp- och användargenererade data, tekniska data rörande enheter
som används och dess inställ-
ningar (t.ex. språkinställning, IP-
adress, webbläsarinställningar,
tidzon, operativsystem, skärm-
upplösning och plattform).Videoinspelningar från kamera-
bevakning.

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.
Kameraövervakningsmaterial sparas i 24 månader.

 

Var behandlas kunders personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att alla personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vid behov kan vi redovisa vilka delar av personuppgifter behandlas utanför EU/EES, för detta vänligen kontakta oss.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, se tabellen ovan.

 

Vilka rättigheter har våra kunder för hantering av personuppgifter?

 

  1.     Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Fredmans Ur är alltid öppen och transparent med behandling av personuppgifter. Därför kan alla kunder begära registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar, med angivande av ändamål. Innan vi  lämnar ut denna information behöver vi säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
  2.     Rätt till rättelse. Våra kunder kan begära att personuppgifter rättas och kompletteras ifall uppgifterna är felaktiga.
  3.     Rätt till radering. Kund kan begära radering av personuppgifter som Fredmans Ur behandlar om henne/honom ifall dessa uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in; kund invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och detta skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse; kund invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av, personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som en kund har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).Vi kan ha rätt att neka kundens begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
  4.     Rätt till begränsning. Kunder har rätt att begära att vår behandling av personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats, får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall kund har lämnat sitt samtycke.
  5.     Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Kunder har rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
  6.     Rätt att göra invändningar mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.
  7.     Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla kunders personuppgifter grundar sig antingen på hennes/hans samtycke eller fullgörande av ett avtal med kunden, har kunden rätt att begära att få de uppgifter som rör henne/honom och som har lämnats till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

 

Behandling av personuppgifter om barn

Fredmans Ur riktar sig inte till barn och samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

 

Hanteraring av personnummer

Vi lagrar inte personnummer av våra kunder digitalt och kommer bara att behandla kunders personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av personnummer genom att istället använda födelsedatumet.

 

Användning av cookies

Vi använder cookies på www.fredmansur.se för att ge besökare bästa möjliga kundupplevelse samt förbättra våra produkter och tjänster och göra dem mer relevanta. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på användares webbläsare eller enhet. På www.fredmansur.se använder vi följande cookies:

-        Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen som besöks).

-        Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats – Google Analytics.

-        Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när användare stänger sin webbläsare / enhet).

-        Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

 

Skydd av personuppgifter

För att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifteranvänder vi IT-system och har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Tillgång till kunders personuppgifter har endast de personer som behöver behandla dem för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Fredmans Ur AB, med adressen Strandvägen 15, 114 56 Stockholm.

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post: butik@fredmansur.se.

Ändring av denna integritetspolicy

Fredmans Ur kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Fredmans Ur webbsida.

Integritetspolicyn uppdaterades senas: 2018-05-24


Ny Generation

Bell & Ross Vintage

Upptäck

I butik & online

Sista chans

Köp REA